REKLAMAČNÝ PORIADOK

( zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie )

 

a)     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

b)     Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

c)     Záručná doba začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predajcom a  kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov.

 

d)     Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi (doručovateľovi) a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca (doručovateľ). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

e)     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

 

f)      Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s poškodeným tovarom vždy písomne so stručným popisom chyby a pripojením kópie faktúry -  t. j. kópia dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru, na adresu Hrubý Šúr 251.

     Reklamovaný tovar môže zákazník priniesť aj osobne na adresu sídla firmy. V takom prípade Vám odporúčame dohodnúť si termín.

 

g)     Tovar zaslaný na reklamáciu poštou, či iným dopravcom, musí byť riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením. Zasielaný tovar Vám odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

 

h)     Za reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti zodpovedá osoba, ktorá tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, dodací list,..) Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

i)       Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.

 

j)       Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

Odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu

Výmenou tovaru

Vrátením kúpnej ceny

Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

k)     O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou

 

l)       Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená po dohode s kupujúcim nasledujúcim spôsobom:

Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo

Predávajúci chybný tovar vymení

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

 

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e-mailom na ponopan@ponopan.sk). Ak predávajúci odpovie na jeho žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jeho odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len ARS) - zákon č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku medzi spotrebiteľom - fyzickou osobou (nepodnikateľom) a predávajúcim.

 

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO: 17 33 19 27

 

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný orgán

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie sporov

Prievozská 32,pp.29

827 99 Bratislava 27

 

Adresa pre elektronické podanie:

E-mail: ars@soi.sk

        adr@soi.sk

 

Tel.č.: +421 2 58272123

       +421 2 58272141

 

Fax:   +421 2 53414996