Všeobecné obchodné podmienky

pre kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku

 

 

     Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného

alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. ( Zákon102/2014 Z.z., § 2 ods.1)

 

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:  František Katona - PONOPAN, so sídlom Hlavná 251, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 11879459, zapísaný v ŽR OÚ Senec pod č. 108-6154, ( ďalej len predávajúci ) a kupujúcim (zákazník, spotrebiteľ), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ponopan.sk a zároveň

predávajúcim je:

 

            František Katona - PONOPAN

            Hlavná 251

            903 01 Hrubý Šúr

 

            IČO: 11879459

            DIČ: 1020273408

            IČ DPH: SK1020273408

 

            Bankové spojenie: SLSP a.s. Senec

            Č.účtu: SK72 0900 0000 0000 1921 5474

            Telefón: 02/ 45903283

            Mobil:  0904367867

                         0905135016 

           E-mail: ponopan@ponopan.sk 

 

 

            Orgán dozoru:

            Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

            Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

            Prievozská 32

            827 99 Bratislava 27

            IČO: 17331927

            Odbor ochrany spotrebiteľa

            tel.č.: 02/ 58272159

            e-mail: ba@soi.sk

 

Kupujúcim je fyzická soba ( nepodnikateľ ), právnická osoba alebo živnostník, ktorí prejavili záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu. Riadne vyplnili a cez E-shop odoslali elektronickú objednávku spracovanú systémom predávajúceho.

 

Tovarom sú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú na stránke internetového obchodu s popisom a predajnou cenou. Predajná cena pre fyzické osoby (nepodnikateľov) je uvedená spolu s DPH.

 

Elektronickou objednávkou je odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického katalógu predávajúceho, pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

 

 

2. OBJEDNÁVANIE A UZATVORENIE ZMLUVY

 

Kúpna zmluva je uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

a)     K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „elektronická objednávka“), kupujúceho a jeho písomného prijatia predávajúcim (ďalej aj ako „potvrdenie elektronickej objednávky“).

 

b)     Elektronickú objednávku tovaru kupujúci uskutočni nasledovným spôsobom:

  • Zaregistruje sa na stránke www.ponopan.sk a ďalej sa riadi podľa pokynov nákupného košíka.
  • Vyberie si tovar, vloží do košíka požadovaný počet
  • Vyberie si spôsob dodania ( dodať na adresu, uložiť na pošte alebo prevezme osobne na adrese: Hrubý Šúr, Hlavná 251 )
  • Spôsob úhrady: dobierka
  • Riadne a pravdivo vyplní kontaktné údaje zákazníka (kupujúceho)- uvedie titul, meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu dodania ( môže byť odlišná od adresy bydliska), mobilné číslo, e-mailovú adresu a odošle objednávku.
  • Zákazník zaslaním (potvrdením) objednávky na tovar vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí.
  • Zaslaním elektronickej objednávky kupujúci dáva súhlas so spracovaním osobných údajov. ( Osobné údaje zákazníka sú potrebné pri objednávke, k vystaveniu faktúry, v účtovníctve, a sú poskytnuté aj Slovenskej pošte.)

 

c)     Predávajúci následne potvrdí prijatie elektronickej objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho. Zaslaním potvrdenia elektronickej objednávky je kúpna zmluva uzavretá. Kúpna zmluva je považovaná medzi zmluvnými stranami za záväznú.

 

 

3. DODACIE PODMIENKY

 

a)     Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu (nepodnikateľovi) Slovenskou poštou alebo Poštovým kuriérom formou „expres zásielky“ na adresu alebo bude zásielka uložená na pošte. (viď. platobné podmienky) Tovar sa zasiela na dobierku.

     Právnickým osobám a podnikateľom bude tovar odoslaný Slovenskou poštou alebo Poštovým kuriérom formou „expres zásielky“ na adresu alebo bude zásielka uložená na pošte. (viď. platobné podmienky) Tovar sa zasiela na dobierku.

 

b)     Predávajúci spolu s tovarom zasiela daňový doklad – faktúru, ktorá je zároveň i dodacím listom.

 

c)     Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote 1-5 pracovných dní. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov alebo katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa, či výrobcu a táto skutočnosť môže ovplyvniť stanovenú dodaciu lehotu, kupujúci je včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho v čo najkratšom čase. Oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

 

d)     Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená okamihom odovzdania balíka na pošte alebo Poštovému kuriérovi na miesto určenia.

 

 

4. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

a)     Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „ kúpna cena“) dobierkou v mieste dodania tovaru alebo dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa DPH.

 

b)     Kúpne ceny na E-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a nemusia byť totožné s cenami na predajni firmy František Katona - PONOPAN

 

c)     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

 

d)     Objednaný tovar sa posiela Slovenskou poštou alebo Poštovým kuriérom na dobierku ako „expres zásielka.“ K cene tovaru sa pre fyzické osoby (nepodnikateľov) pripočítava poštovné nasledovne :

 

Pri objednávke tovaru do 30,00 EUR s DPH

Balík zaslať na adresu: + poštovné 4,20 EUR s DPH

Balík uložiť na pošte:   + poštovné 3,60 EUR s DPH

 

Pri objednávke tovaru od 30,01 do 100,00 EUR s DPH 

Balík zaslať na adresu: + poštovné 4,80 EUR s DPH

Balík uložiť na pošte:   + poštovné 4,20 EUR s DPH

 

Pri objednávke tovaru od 100,01 EUR s DPH

Balík zaslať na adresu: + poštovné 5,40 EUR s DPH

Balík uložiť na pošte:   + poštovné 4,80 EUR s DPH

 

Osobný odber: Hrubý Šúr, Hlavná 251

 

 

 

e)     K cene tovaru sa pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov pripočítava poštovné nasledovne :

 

Pri objednávke tovaru do 100,00 EUR bez DPH

Balík zaslať na adresu: + poštovné 3,50 EUR bez DPH

Balík uložiť na pošte:   + poštovné 3,00 EUR bez DPH

 

Pri objednávke tovaru od 100,01 do 300,00 EUR bez DPH

Balík zaslať na adresu: + poštovné 5,00 EUR bez DPH

Balík uložiť na pošte:   + poštovné 4,20 EUR bez DPH

 

Pri objednávke tovaru od 300,01 do 500,00 EUR bez DPH

Balík zaslať na adresu: + poštovné 6,00 EUR bez DPH

Balík uložiť na pošte:   + poštovné 5,00 EUR bez DPH

 

Pri objednávke tovaru od 500,01 EUR bez DPH

Balík zaslať na adresu: + poštovné 8,00 EUR bez DPH

 

Osobný odber: Hrubý Šúr, Hlavná 251

 

 

 

 

 

5. ZRUŠENIE ZMLUVY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

 

6. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO

NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

a)     Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 

b)     Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového obchodu, je kupujúci – spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

c)     Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, i keď kupujúci zašle oznámenie ( e-mailom, listom,..) o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. V takom prípade lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

d)     Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu predávajúceho. Spolu s tovarom zašle aj vyplnený formulár  „ Odstúpenie od zmluvy“.

 

e)     Tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu sídla predajcu v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený a bez známok používania a nosenia.

 

f)      Tovar neposielajte späť na dobierku. Takto zaslaný tovar nebudeme môcť prevziať.

 

g)     Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci – spotrebiteľ, ak bol tovar osobne odobratý na predajnom mieste predávajúceho, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.

 

h)     V prípade splnenia podmienok na vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená na jeho účet celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.

 

 

 

 

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK

( zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie )

 

a)     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

b)     Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

 

c)     Záručná doba začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predajcom a  kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov.

 

d)     Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi (doručovateľovi) a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca (doručovateľ). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

e)     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

 

f)      Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s poškodeným tovarom vždy písomne so stručným popisom chyby a pripojením kópie faktúry -  t. j. kópia dokladu o zakúpení reklamovaného tovaru, na adresu Hrubý Šúr 251.

     Reklamovaný tovar môže zákazník priniesť aj osobne na adresu sídla firmy. V takom prípade Vám odporúčame dohodnúť si termín.

 

g)     Tovar zaslaný na reklamáciu poštou, či iným dopravcom, musí byť riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením. Zasielaný tovar Vám odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

 

h)     Za reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti zodpovedá osoba, ktorá tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, dodací list,..) Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

 

i)       Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.

 

j)       Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

Odovzdaním opraveného tovaru kupujúcemu

Výmenou tovaru

Vrátením kúpnej ceny

Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

k)     O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou

 

l)       Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená po dohode s kupujúcim nasledujúcim spôsobom:

Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo

Predávajúci chybný tovar vymení

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

 

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu ( e-mailom na ponopan@ponopan.sk). Ak predávajúci odpovie na jeho žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jeho odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ďalej len ARS) - zákon č.391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku medzi spotrebiteľom - fyzickou osobou (nepodnikateľom) a predávajúcim.

 

Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27

IČO: 17 33 19 27

 

Adresa na doručovanie:

Slovenská obchodná inšpekcia

ústredný orgán

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie sporov

Prievozská 32,pp.29

827 99 Bratislava 27

 

Adresa pre elektronické podanie:

E-mail: ars@soi.sk

        adr@soi.sk

 

Tel.č.: +421 2 58272123

       +421 2 58272141

 

Fax:   +421 2 53414996 

 

 

 

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

a)     V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode. Osobné údaje zákazníka ( nepodnikateľa ) sú potrebné pri objednávke, k vystaveniu faktúry, v účtovníctve, a sú poskytnuté aj Slovenskej pošte pre doručenie objednávky.

 

b)     Údaje potrebné pre identifikáciu, ktoré fyzická osoba (nepodnikateľ) poskytne predávajúcemu sú: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, adresa dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailová adresa.

 

c)     Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

d)     Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného e-mailu predávajúcemu alebo úpravou údajov vo svojom zákazníckom účte.

 

 

e)     Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

 

 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

     Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

     Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí