Reklamačný poriadok

( zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie )

 

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim cez e-shop alebo pri zakúpení tovaru v predajni predávajúceho.
 • Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Záručná doba začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predajcom a kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.
 • Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s poškodeným tovarom na adresu sídla firmy vždy písomne so stručným popisom vád tovaru a pripojením kópie faktúry. Inak bude reklamácia považovaná za neplatnú.
 • Reklamovaný tovar spolu s popisom vád a kópiou faktúry môže zákazník priniesť aj osobne na adresu sídla firmy. V takom prípade odporúčame dohodnúť si termín.
 • Tovar zaslaný na reklamáciu musí byť riadne zabalený, riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením. Za prípadnú stratu balíka zaslanú poštou alebo iným dopravcom nenesieme zodpovednosť. Zasielaný tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberieme.
 • Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa alebo od samotného zákazníka.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. Odovzdaním opraveného tovaru
 2. Výmenou tovaru
 3. Vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 • Pri zamietnutí reklamácie sa postupuje podľa § 18 ods.6 a ods.7 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 1. Nepredložením dokladu o zaplatení alebo faktúry.
 2. Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
 3. Uplynutím záručnej doby tovaru.
 4. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 5. Poškodením alebo zničením tovaru kupujúcim tým, že ho dlhodobo vystavoval extrémnym poveternostným podmienkam ( dážď, slnečné žiarenie).
 6. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.