Všeobecné obchodné podmienky pre kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku

 - Zákon č. 102/2014 Z. z. – Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo   prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- § 13 ods. 1 písm. c) Zákon č.18/2018 Z .z. - Zákon o ochrane osobných údajov....
- článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie č. 2016/679 ( GDPR )
- článok 13 ods. 2 písm. b) Nariadenie č. 2016/679 ( GDPR )

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je:

František Katona – PONOPAN, so sídlom Hrubý Šúr 251, 903 01 Hrubý Šúr , mail: ponopan@ponopan.sk, Mobil: 0904 367867, 0905 135016, tel.: 02 45903283, IČO: 11879459, IČ DPH: SK1020273408. Zapísaný v ŽR OÚ Senec pod. č. 108-6154,( ďalej len „predávajúci“)

a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorým je každý návštevník, či zákazník, ktorý si prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.

Predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľom e-shopu www.ponopan.sk a zároveň predávajúcim ( dodávateľom ) je: František Katona – PONOPAN, so sídlom Hrubý Šúr 251, 903 01 Hrubý Šúr.

Tovarom sú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú na stránke internetového obchodu predajcu s popisom a predajnou cenou. Predajná cena je uvedená spolu s DPH.

2. Objednávanie a uzatvorenie zmluvy

 Elektronickú objednávku tovaru kupujúci uskutoční nasledovným spôsobom:
 • Zaregistruje sa na stránke www.ponopan.sk
 • Vyberie požadovaný tovar a vloží do košíka.
 • Vyberie spôsob dodania tovaru : 1. dodať na adresu, 2. uložiť na pošte alebo 3. prevezme si tovar u predajcu na adrese Hrubý Šúr 251
 • Vyberie spôsob úhrady: dobierka
 • Riadne a pravdivo vyplní kontaktné údaje zákazníka ( kupujúceho). Uvedie titul, meno, priezvisko, fakturačnú adresu, adresu dodania, mobilné číslo, e-mailovú adresu a potvrdí - odošle „objednávku s povinnosťou platby“. T. j. potvrdením objednávky má kupujúci povinnosť zaplatiť cenu. Osobné údaje zákazníka sú nevyhnutné k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Ak kupujúci nevyplní riadne a pravdivo svoje osobné údaje v objednávkovom formulári, zmluva bude neplatná. Tovar bez týchto údajov nemôže byť odoslaný. Nariadenie č. 2016/679 ( GDPR ) – článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 13 ods. 2 písm. e)
 • Kupujúci potvrdením objednávky tovaru vyhlasuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ďalej potvrdzuje, že všetky jeho údaje v objednávke sú úplné a pravdivé.
 • Kupujúcemu je automaticky generovaný e-mail o potvrdení prijatia objednávky.
 • Zaslaním potvrdenia kupujúcemu o prijatí elektronickej objednávky z e-shopu predávajúceho je kúpna zmluva uzavretá. Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami je považovaná za záväznú.

 3. Platobné podmienky, kúpna cena a poštovné

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru ( ďalej len „kúpna cena“ ) dobierkou v mieste dodania tovaru alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na adrese predávajúceho - Hrubý Šúr 251. Dohodnutá kúpna cena je vrátane 20% DPH.
 • Kúpne ceny na e-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a nemusia byť totožné s cenami na predajni firmy František Katona – PONOPAN.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
 • Objednaný tovar sa posiela v Slovenskej republike Slovenskou poštou – Poštovým kuriérom ako „expres zásielka“. K cene tovaru sa pripočítava poštovné podľa požiadavky kupujúceho nasledovne:
Objednávka do 100 Eur s DPH :
 • balík zaslať na adresu - 5,40 Eur s DPH
 • balík uložiť na pošte    - 4,50 Eur s DPH

Objednávka od 100,01 Eur s DPH:              
 • balík zaslať na adresu - 6,90 Eur s DPH
 • balík uložiť na pošte    - 5,40 Eur s DPH
Dobierku je možné zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.
Osobný odber na adrese Hrubý Šúr 251 - bez poplatku

4. Zrušenie zmluvy zo strany predávajúceho

 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

 5. Dodacie podmienky

 

 • Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať v lehote 1 – 5 pracovných dní.
 • V prípade, že objednaný tovar nie je skladom u dodávateľa, či výrobcu a táto skutočnosť môže ovplyvniť stanovenú dodaciu lehotu, kupujúci je včas informovaný e-mailom alebo telefonicky.
 • V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci upovedomí o tejto skutočnosti kupujúceho v čo najkratšom čase. Oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.
 • Tovar sa zasiela na území Slovenskej republiky Slovenskou poštou – Poštovým kuriérom formou „expres zásielky“ ( viď. platobné podmienky ) . Tovar sa zasiela na dobierku.
 • Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru a poškodenie zavinené Slovenskou poštou – Poštovým kuriérom.
 • Predávajúci spolu s tovarom zasiela daňový doklad – faktúru, ktorá je zároveň i dodacím listom.
 • Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená okamihom odovzdania balíka na pošte alebo Poštovému kuriérovi na miesto určenia.
 • O odoslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom z e-shopu.

 

 6. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy

 

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.
 • Ak je predaj uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového obchodu, je kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, aj keď kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy e-mailom alebo listom, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Spotrebiteľ je povinný čo najskôr po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu s faktúrou na adresu dodávateľa, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia.
 • Tovar odporúčame zaslať doporučene ako poistenú zásielku. Do balíka vložte vyplnené tlačivo „ Odstúpenie od zmluvy“ a faktúru. Odporúčame vyhotoviť kópiu faktúry pre vlastnú potrebu.
 • Tovar posielajte späť v pôvodnom obale, kompletný, nepoškodený a bez známok nosenia.
 • Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
 • Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 • V prípade splnenia podmienok na vrátenie tovaru bude spotrebiteľovi vrátená na jeho účet celá suma, ktorú za tovar zaplatil v lehote 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo odo dňa doručenia vráteného tovaru. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.
 • Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

7. Reklamačný poriadok

( zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie )

 

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.
 • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim cez e-shop alebo pri zakúpení tovaru v predajni predávajúceho.
 • Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 • Záručná doba začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predajcom a kupujúcim. Zákonná záručná doba je 24 mesiacov.
 • Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar vykazujúci vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
 • Reklamácia tovaru musí byť dodávateľovi doručená s poškodeným tovarom na adresu sídla firmy vždy písomne so stručným popisom vád tovaru a pripojením kópie faktúry. Inak bude reklamácia považovaná za neplatnú.
 • Reklamovaný tovar spolu s popisom vád a kópiou faktúry môže zákazník priniesť aj osobne na adresu sídla firmy. V takom prípade odporúčame dohodnúť si termín.
 • Tovar zaslaný na reklamáciu musí byť riadne zabalený, riadne zabezpečený pred prípadným ďalším poškodením. Za prípadnú stratu balíka zaslanú poštou alebo iným dopravcom nenesieme zodpovednosť. Zasielaný tovar odporúčame poistiť. Zásielky na dobierku nepreberieme.
 • Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa alebo od samotného zákazníka.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu všetkých nákladov, ktoré vznikli neoprávnenou reklamáciou.
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 1. Odovzdaním opraveného tovaru
 2. Výmenou tovaru
 3. Vrátením kúpnej ceny tovaru
 4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru
 • Pri zamietnutí reklamácie sa postupuje podľa § 18 ods.6 a ods.7 Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
 • Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
 1. Nepredložením dokladu o zaplatení alebo faktúry.
 2. Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
 3. Uplynutím záručnej doby tovaru.
 4. Mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
 5. Poškodením alebo zničením tovaru kupujúcim tým, že ho dlhodobo vystavoval extrémnym poveternostným podmienkam ( dážď, slnečné žiarenie).
 6. Neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar. 

8. Ochrana osobných údajov

 

 • Osobné údaje zákazníka sú nevyhnutné ( povinné ) k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. Ak kupujúci nevyplní riadne a pravdivo svoje osobné údaje v objednávkovom formulári, zmluva bude neplatná. Tovar bez týchto údajov nemôže byť odoslaný. Nariadenie č. 2016/679 ( GDPR ) – článok 6 ods. 1 písm. b) a článok 13 ods. 2 písm. e)
 • Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa doručenia, fakturačná adresa, PSČ, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 • Tieto údaje sú potrebné pre zaslanie objednávky a k vystaveniu faktúry. Ďalej sú použité v účtovníctve a sú poskytnuté aj Slovenskej pošte pre doručenie objednávky.

 9. Záverečné ustanovenia

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku, prípadne nedodanie tovaru zavinenú poštou alebo kuriérskou službou ( alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho )
 • Predávajúci nezodpovedá ani za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou. V takýchto prípadoch je potrebné uplatňovať si reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby – Poštového kuriéra alebo na pošte.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa .
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.(e-mailom) Ak predávajúci odpovie na jeho žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania, má spotrebiteľ v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Odbor ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32
827 99 Bratislava 27
Tel.č. 02/ 58272159
e-mail: ba@soi.sk